Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

withoutend
6628 893b 500
withoutend
4535 4535
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viadobby dobby
7533 64d4
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadobby dobby
withoutend
3988 4e56
Reposted fromKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok viadobby dobby
withoutend
1635 110e
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viadobby dobby
withoutend
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viaataliaboo ataliaboo
withoutend
My, ludzie, musimy iść do końca. Nawet wtedy, kiedy nas gonią i nikt nas nie kocha.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viaataliaboo ataliaboo
withoutend
nie mam sił.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadobby dobby
8890 b248
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaMerrry98 Merrry98
withoutend
8938 bb76
Reposted fromkaiee kaiee viaMrrruk Mrrruk
withoutend

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viaMerrry98 Merrry98
withoutend
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viaMerrry98 Merrry98
withoutend
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viaMerrry98 Merrry98
withoutend
5306 59be 500
Reposted frommoai moai viaMerrry98 Merrry98
withoutend
Wybacz mi mą słabość, ale nie wiem dlaczego.
Bez ciebie trudno jest przetrwać.
Reposted fromShinaako Shinaako viaMerrry98 Merrry98
withoutend
2471 e96b 500
Reposted fromvandalize vandalize viaMerrry98 Merrry98
withoutend
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaMerrry98 Merrry98
Mógłbym nie spać, tylko po to, by słuchać, jak oddychasz
— (via wulgarne)
Reposted fromsoplica soplica viaMerrry98 Merrry98
withoutend
           
Reposted fromdontmakemeangry dontmakemeangry viaMerrry98 Merrry98

October 18 2017

2782 7cde 500
Reposted frombrumous brumous viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl